Из протокола № 17 заседания Бюро ЦК КП(б)Б. 3 августа 1932 г

Из протокола №17 заседания Бюро ЦК КП(б)Б

3.08.1932 г.

С л у х а л i: 5а. Аб складзе рэдкалегп часошса «Баль-шавж Беларуси».

Пастанавт: Зацвердзщь рэдкалепю часошса «Балыпавж Беларусь у наступным складзе: Чэрнушэв1ч, Гарунов1ч, Засценкер, Саев1ч, Горын, Барысев1ч, Пассэ, Дунец, Аучыншкау (Камвуз).

НАРБ. Ф. 4п. On. 1. Д. 61. Л. 46. Подлинник. Машинопись.

Из протокола № 13 заседания Бюро ЦК КП(б)Б. 7 июля 1932 г

Из протокола № 13 заседания Бюро ЦК КП(б)Б

7.07.1932 г.

С л у х а л i: 13. Пытан Hi Беларускай акадэмп навук. ПастанавиЁ Перанесщ на Сакратарыят. Прапа-наваць т. Горыну падрыхтаваць канкрэтныя прапановы.

НАРБ. Ф. 4п. On. 1. Д. 5628. Л. 27. Подлинник. Машинопись.

К протоколу приложена докладная записка президента БелАН П. О. Горина:

Сакрэтна

Матэрыял да паседжання Бюро ЦК КП(б)Б (пр. № 13 §13) ад 7/VII-32 г.) Бюро ЦК КП(б)Б

Дакладная зашска

Нягледзячы на шэраг пастаноу ЦК КП (б) Б аб утва-рэнш нармальных умоу для разгортвання навукова-дас-ледчай работы Беларускай акадэмп навук, апошняя i да гэтага часу знаходзщца у надзвычайна цяжк!м станов!ш-чы. Шэраг цэнтральных устаноу замест належнай дапа-мог! акадэмп у разгортванн! яе працы фактычна па цэ-ламу шэрагу галш тармаз!ць гэтую работу. Для таго каб тэта пацвердзщь, прывяду тольк! некалый фактау.

Першае. У канцы 1931 году, кал! разглядауся бюджэт на 1932 г., Акадэм!я навук, ушчваючы пачатую у 1931 го-дзе работу i тое грамаднае значэнне, якое мае работа акадэмп па адшуканню карысных выкапняу i запасау сыра-в!ны, а таксама вывучэнню вытворчых с!л БССР, склада м!шмальны каштарыс на разгортванне навукова-даслед-чай работы у вышэйпаказаных гал! нах. На усе 12 incтытутау i 4 нацсэктары акадэмп была падана заяука на 200 000 р. для правядзення экспедыцыйнай працы. У тэту л!чбу уваходз!у i каштарыс Геалапчнага ш-ту на гео-лага-разведачную i даследчую работу. Саунаркам адпус-щу па каштарысу на усю тэту работу 80 000 р. Кал! б акадэм!я пазбавыа магчымасщ усе шшыя шстытуты праводзщь экспедыцьп у бягучым годзе i кшула б гэтую суму на работы Геалапчнага шстытуту, дык i тады мы не мел! бы магчымасщ разгарнуць як след работу у га-л!не геалапчных даследванняу. Мы адпусцип Геалапч-наму шстытуту 40 000 р. (50 % усёй сумы). Але ж гэтая сума настольк! м!зерная, што Геалапчны шстытут фак-тычна цэлы шэраг сва!х партый не можа выкарыстаць. Патрачана аграмадная энерпя i сродк! на падшуканне i падрыхтоуку навуковых працаушкоу у галше геалогп, але цяпер складаюцца так!я умовы, што мы ix скарыстаць у сучасны момант не можам у звязку з такою матэрыяль-най базай. Так!я жа заявы мы маем у БССР, i тэта у той час, кал! у цэлым наша краша адчувае вял!зарны недахоп у работшках-геолагах. На правядзенне экспедыцый i апе-рацыйную работу, а таксама абсталяванне шстытутау акадэм!я прас!ла 500 000 р. Не уваходзячы у разгляд пла-нау акадэмп, Саунаркам мехашчна зрэзау гэтую л!чбу да 290 000 руб. i гэтым пазбав!у цэлы шэраг шстытутау магчымасщ праводзщь сваю працу. Асабл!ва тэта адб!-лася на працы Геалапчнага шстытуту. На Саунаркаме, пры зацверджанш бюджэту тав. Галадзед заяв!у, што ка-л! акадэмп патрэбны будуць сродк! на экспедыцыйную працу, няхай яна падасць каштарыс i мы на гэтую справу заусёды вышукаем неабходныя сродк!, але ж тэта было тольк! абяцанкаю. На працягу некалыйх месяцау мы па-дымал! пытанне аб водпуску нам неабходных сродкау на геалапчныя даследаванш, але ж тэта пытанне да гэтага часу застаецца невырашаным. Геалапчныя работы павш-ны был! ужо пачацца, а акадэм!я яшчэ i да гэтага часу не мае шякай магчымасщ скласщ адпаведны план у звязку з адсутшчаннем матэрыяльнай базы.

Другое. Маючы на мэце адбщь у навукова-даследчай працы 6 умоу т. Сталша, акадэм!я ужо 3 месяцы таму назад распрацавала новую наменклатуру навуковых пра-цаушкоу i новыя дыферэнцыраваныя стаую для ix. Расп-рацаваныя праекты был! пададзены у Саунаркам для зац-верджання, але ж апошш на працягу ужо досыць знач-нага часу гэтага пытання не вырашае, пераносячы яго з аднаго паседжання на другое. У звязку з гэтым у нас працягваецца ураушлаука у зарплаце навуковых працау-н!коу. Самыя ж стаук! навуковых працаушкоу застаюцца зус!м н!зк!м!, i ужо зараз навуковы працаушк акадэмп атрымоувае меншую зарплату, чым болып-менш квал!фь каваны настаушк сям iron Ki.

Трэцяе. Яшчэ у 1928 годзе Саунаркам СССР па дак-ладу Уралу БССР вынес пастанову аб пабудове новых будынкау для акадэмп. На працягу ужо амаль 4 гадоу «будуецца» Беларуская акадэм!я навук. Бюро ЦК КП(б)Б па дакладу Акадэмп i апошш Пленум ЦК вынесл! свае катэгарычныя прапановы аб пабудове акадэмп у 1932 годзе. Але ж не гледзячы на тэта, не гледзячы на надзвы-чайна цяжкае станов!шча акадэмп з размяшчэннем ceaix шстытутау (шэраг шстытутау параскщал! па розным вуг-лам шшых устаноу Менску; Аграглебавы часткова зна-ходзщца у Горках, адзшы у БССР Заалапчны музей спы-Hiy працу i знаходзщца зваленым у кал шорах), Акадэм1я усё ж не будуецца. Прайшоу першы квартал, i ужо першы месяц другога, трэба было узмоцненым! тэмпам! будаваць акадэм!ю, м!ж шшым яна не будуецца, матэрыялы не ад-пускаюцца, не гледзячы на надта частыя абяцанк! тав. Га-ладзеда аб гэтым i аб тым, што акадэм!я у гэтым годзе будзе пабудавана. Будаушчая аргашзацыя Менбуд не толь-Ki не прыступае да будаунщтва Лабараторнага корпусу, але не можа нават праводзщь i падрыхтоучую работу, ма-ючы на увазе амаль поунае адсутшчанне неабходных бу-даушчых матэрыялау [...]

Чацвёртае. Цэлы шэраг навуковых працаушкоу i ас-шрантау акадэмп знаходзяцца у цяжюм станов!шчы, не маючы кватэр. Акадэм1я неаднаразова ставыа пытание перад Гарсаветам адносна адводу для навуковых працаушкоу хоць бы м!шмальнай колькасщ кватэр для най-больш квал!ф1каваных работшкау. У рашэнш Бюро ЦК

КП(б)Б прапануецца адпаведным установам забяспечыць навуковых работшкау акадэмп кватэрамГ Гэтая прапа-нова не выконваецца. На працягу апошшх двух год на-вуковыя работн1к1 акадэмп не атрымал! Hi адной кватэ-ры. Больш гэтага, наша просьба аб адводзе адной кватэ-ры квал1ф!каванаму спецы я л icry-глеба вод у — акадэмжу i дырэктару шстытута Афанасьеву — не здаволена. Апош-ш, знаходзячыся на спецыяльнай стауцы акадэмп, пры-мушаны заставацца i працаваць у Горках.

Пятае. Больш чым год таму назад Саунаркам вынес пастанову аб перадачы ДэндралаНчнага парку (супроць тэрыторьп выстаую), належачага раней л ясному шстыту-ту, акадэмп i прапанавау ей разгарнуць належную работу па стварэнню Баташчнага саду-парку. Акадэмхя начала разгортваць работу: саставыа праект саду пры удзеле выдатнейшых навуковых стл СССР, зрабыа разб1уку яго, правяла цэлы шэраг пасадак каштоунейшых пародау, зрабгла шмат шшых важнейшых мерапрыемствау. М1ж тым зараз, дзякуючы таму, што сродкау Hi Саунаркам, Hi Гарсавет на тэты сад не адпускае, а уся справа абмяжоу-ваецца толыб адным! рашэннямц уся работа па будаунщ-тву саду-парку знаходзщца пад пагрозай зрыву.

Вось некаторыя з фактау, як!я яскрава сведчаць аб цяжюм станов!шчы Акадэмп i аб тых тормазах, яюя яна стракае з боку шэрагу устаноу у той навуковай рабоце, якая ёю разгортваецца.

Прашу разгледзщь гэтую затеку i прыняць адпавед-ныя мерапрыемствы па утварэнню нармальных умоу для работы акадэмп.

Прэзшэнт Беларускай акадэмп навук П. Горын

3.V.32 г.

НАРБ. Ф. 4п. On. 1. Д. 5628. Л. 98—101. Подлинник. Машинопись.

№ 47

В редакцию «Балыиавжа Беларусь

 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ ОРИГИНАЛ   След >