Из протокола № 76 заседания Бюро ЦК КП(б)Б. 11 января 1932 г

Рэзалюцыя

Рэзалюцыя па дакладу аб працы Беларускай акадэмп навук

Заслухаушы даклад аб працы Беларускай акадэмп навук, Бюро ЦК КП(б)Б л!чыць, што навукова-даследчая дзейнасць Акадэми навук павшна зыходзщь з указанняу, дадзеных у люце т. Сталша, i з тых асноуных задач, як!я был! сфармуляваны у пастанове ЦК УсеКП(б) аб задачах навук! у рэканструкцыйны перыяд. У сваей навукова-даследчай працы акадэм!я «павшна зыходзщь з неабход-насщ на першы план высунуць распрацоуку канкрэтных вузлавых праблем, звязаных з сучасным! задачам! парты! i пралетарыята, з уступленнем у перыяд сацыял!зму i з задачам! выканання пящгодк! у чатыры гады, на аснове са-цыялютычнай рэканструкцьп усенароднай гаспадаркц з задачам! культурнай рэвалюцьп i у цэлым — з класавай барацьбой сусветнага пралетарыяту на дадзеным этапе».

Праведзеная праца па ачышчэнню Беларускай ака-дэмп навук ад контррэвалюцыйных нацыянал-дэмакра-тычных элементау i узмацненне яе навуковым i кадрам! з лжу камушстау у асноуным стварыл! умовы, дазваля-ючыя акадэмп справщца з задачам!, пастауленым! перад ёю як цэнтрам беларускай сацыялютычнай культуры, i даюць ёй магчымасць зрабщца «адзшым навуковым рэс-публ!канск!м цэнтрам, у як!м канцэнтруецца агульнае юраунщтва усёй навукова-даследчай працай БССР» (з па-становы СНК ад 13 трауня 1931 г.).

За апошн! год Акадэм!я навук, пад к!раунщтвам ЦК КП(б)Б правяла вял!кую працу па выкрыццю вял!кадзяр-жаунщюх i контррэвалюцыйных нацыянал-дэмакратыч-ных установак на навуковым фронце БССР i выкрыла у шэрагу галш навуковай дзейнасщ шшыя, варожыя пра-летарыяту, !дэ! i погляды. Аднак тэта станоучая праца БАН далёка недастаткова i патрабуе ад юраунщтва i ycix навуковых працаушкоу праяулення болыпай шльнасщ i барацьбы да усякага роду варожых нам вылазак на тэарэ-тычным фронце. Акадэмп навук неабходна таксама раз-гарнуць шырокую паслядоуную барацьбу за здзяйсненне леншскай нацыянальнай палпык!, рашуча выкрываючы канкрэтных носьб!тау вял!кадзяржаунага шав!н!зму як галоунай небяспек!, i мясцовага нацыянал!зму, у прыват-насщ па выкрыццю памылак вялжадзяржаунщкага ха-рактару у працах Вальфсона, Выдры i шш., i ухглау у бок беларускага шав!н!зму у працы Шчарбакова i шш.

Задачи, як!я высоуваюцца заключным годам пер-шай пящгодк! i звязаны з распрацоукай другой пящгодк! вял!кага сацыялютычнага будаунщтва, патрабуюць далей-шага навуковага росту i павял!чвання тэмпау працы акадэмп. ЦК КП(б)Б дасць самы рашучы адпор ус!м тым вя-л!кадзяржауным i нацыянал-демакратычным элементам, як!я, недаацэньваючы рол! акадэмп, паспрабуюць дыс-крэдытаваць щ затармазщь яе далейшае развщцё. 1сна-ванне акадэмп зрабыася магчымым выключна ва умовах диктатуры пралетарыяту, якая здзяйсняецца пад Kipay-нщтвам КП(б)Б, i як дзещшчу пралетарскай рэволюцьп акадэмп пав!нна быць аказана з боку пралетарскай грамадкасщ усялякая дапамога. Зыходзячы з тых задач, якля высунуты лютом т. Сталша i як!я пастаулены перад ёю як тэарэтычным i навуковым цэнтрам БССР, Бюро ЦК ль чыць, што уся праца акадэмп i яе парткалектыву павшна праводзщца у напрамку бязлггаснай барацьбы з класава варожым! пралетарыяту установкам! у пытаниях ф!ла-софп, ricTOpbii, эканомш! i прыродазнауства, канкрэтна-га праламлення у навукова-даследчай працы шасщ умоу т. Стал!на, распрацоук! пытанняу, звязаных з аргашза-цыйна-гаспадарчым умацаваннем калгасау, падвышэн-нем ураджайнасщ i таварнасщ сельскай гаспадарк!, выву-чэннем характару i форм класавай барацьбы на дадзеным этапе распрацоук! пытанняу, звязаных з здзяйсненнем леншскай нацыянальнай палпык! ва умовах БССР, вы-вучэннем вытворчых с!л крашы, скарыстаннем сыравш-ных рэсурсау у сацыялютычным будаунщтве, распрацоук! праблем, звязаных з рэканструкцыяй камунальнай гаспадарк! i г. д. Бюро ЦК КП(б)Б падкрэсл!вае, што пас-пяховая дзейнасць акадэмп у распрацоуцы гэтых праблем можа быць разгорнута тольк! на аснове марксюцка-лешн-скай метадалогп, бязлпдснай барацьбы за партыйнасць у навуцы i скарыстанне вял шага канкрэтнага матэрыялу, i у першую чаргу матэрыялу БССР

Бюро ЦК адзначае, што Акадэм!я навук за апошн! год дасягнула значных вышкау у сваей працы, значна вы-расла партыйная аргашзацыя, палепшан якасны склад навуковых працаушкоу (сярод навуковых працаушкоу камушсты складаюць 44 %), праведзена унутранае пе-рабудаванне структуры акадэмп i створаны цэлы шэраг новых навукова-даследчых шстытутау. Зроблен перагляд тэматык! навукова-даследчай працы, праца у цэлым праводзщца па распрацаваных планах. Да л!ку буйных да-сягненняу акадэмп Бюро ЦК адносщь таксама i арган!-зацыю 1нстытуту асшрантуры, у як!м у сучасны момант падрыхтоуваецца да 300 чал., палепшан сацыяльны склад асшрантуры. Цэлы шэраг шстытутау у сваёй практычнай працы шчыльна набл!з!л!ся да сучасных задач сацыя-лютычнага будаунщтва i сваёй дзейнасцю дапамагаюць гэтаму будаунщтву. Вял!кай уваг! заслугоувае таксама i экспедыцыйная праца, даушая у мшулым годзе каштоу-ныя вышкЕ

Побач з гэтым! дасягненням! акадэмп Бюро ЦК КП(б)Б адзначае i цэлы шэраг буйных недахопау у яе працы. Акадэмхя яшчэ не зрабыася сапраудным цэнтрам бе-ларускай сацыялютычнай культуры, яна не рэал!завала пастанову Саунаркому ад 13 трауня аб планаванн! наву-кова-даследчай працы у БССР; слаба звязалася з планую-чым! i гаспадарчым! установам! БССР; планы i тэматыка шэрагу навукова-даследчых шстытутау яшчэ недастат-кова увязаны з непасрэдным! задачам! сацыялСтычнага будаунщтва, слаба наладжана сувязь з шырок!м! маса-Mi i не праводзщца дастатковая праца па папулярызацьп у масах навук! i тэхшкц праца — якая праводзщца — яшчэ шзкая па сваей якасцЕ Адзначаючы палепшанш у выдавецкай працы Акадэмп i выхад шэрагу каштоуных прац, як напрыклад cnic карысных выкапняу у БССР, цэлы шэраг зборшкау па геалапчнаму вывучэнню БССР, выданне брашур па пытаниях сель.-гасп. культур, — Бюро ЦК разам з тым л!чыць буйным недахопам выдавецюх планау БАН — тэта адсутнасць у ix прац па так!х актуальных сучасных праблемах, як вывучэнне аргашзацьп працы, вывучэнне калгаснага будаунщтва, па пытаниях спэцыял!зацьп раёнау у галше сельскай гаспадарк! i пра-мысловасщ, выданне некаторых кшжак з шкодным! ан-ты-партыйным! установкам! (Вальфсон, Выдра i шш.).

Бюро ЦК КП (б) Б вызначае наступныя практычныя мерапрыемствы:

 • 1. Даручыць Культпропу ЦК у месячны тэрмш укам-плектаваць акадэм!ю навуковым! кадрам!, зраб!ушы ix працу у ёй асноунай.
 • 2. У мэтах болып рацыянальнага скарыстання наву-ковых працаушкоу акадэмп прызнаць неабходным, каб без ведама Прэзщыума акадэмп щ дырэктароу шстытутау яе навуковыя працаушк! не загружался працай у друпх установах. У прыватнасщ, Бюро ЦК л!чыць неабходным, каб норма педагапчнай працы асноуных кадрау акадэмп не адб!валася на ix навуковай працы i прызнае не-мэтазгодным масавае скарыстанне навуковых кадрау на усялякага роду гаспадарчых кампашях i усялякага роду мабтзацьп навуковых працаушкоу, яюя могуць пра-ходзщь у выключных выпадках, з ведама ЦК. ЦК л!чыць таксама немэтазгодным пераклдку асноуных працаушкоу акадэмп на шшую працу да заканчэння iMi свайго наву-ковага задания.
 • 3. У мэтах узмацнення штодзённага юраунщтва наву-кова-даследчай працай акадэмп з боку ЦК прызнаць не-абходным сютэматычна заслухоуваць на ЦК справаздачы аб працы асобных шстытутау акадэмп.
 • 4. Прызнаючы нездавальняючым выкананне акадэ-м!яй i шш. навукова-даследчым1 установам! БССР пас-тановы Саунаркому ад 13 трауня 1931 г., даручыушага ёй планаванне i кантроль над навукова-даследчым! устано-вамц як!я не уваходзяць у яе сютэму, — даручыць Прэ-зщыуму акадэмп у мэтах развщця пастановы, прынятай рашэннем Саунаркому, тэрмшова унесщ на пасяджэнне апошняга праект пастановы, забяспечваючы належнае выкананне гэтага рашэння. Даручыць Культпропу ЦК i ка-Micii выканання СНК прасачыць за выкананнем пастановы Саунаркому i прыцягнуць да суровай адказнасщ невыконваючых на практыцы гэтага рашэння.
 • 5. Прызнаючы асабл!ва важным падрыхтоуку новых навуковых кадрау для ycix важнейшых галш навуковай дзейнасщ, даручыць Акадэмп навук i Дзяржплану тэрмшова прыступщь да распрацоук! пящгодк! па падрых-тоуцы пралетарсюх кадрау, звярнуушы асабл!вую увагу на падрыхтоуку навуковых працаушкоу з рабочых i кал-гасшкау, а таксама прыцягненне беспартыйнай савецкай штэлшенцьп.
 • 6. У мэтах устанаулення больш цеснай увязк! наву-Ki з сацыялктычным будаунщтвам прызнаць мэтазгод-ным уключэнне дырэктароу шстытутау акадэмп у Кале-пю i Прэзщыумы адпаведных наркаматау i гаспадарчых аргашзацый.
 • 7. Прызнаючы, што масавая праца акадэмп яшчэ ве-льм! слаба разгорнута i што тэта праца мае значэнне, асаблхва праца па прапагандзе у масах тэхшчных ведау, даручыць Прэзщыуму акадэмп разгарнуць працу у гэтай галше, умацаваць сектар масавай працы, намещць цэ-льны план вывучэння папулярна-навуковай л!таратуры, узняць якасць выдаваемага БАН масавага краязнаучага часошсу «Савецкая Краша», широка звязацца з шыроюм! масам! i калгасшкам!, усяляюм чынам уцягваючы ix, разам з уцягненнем савецкай штэлшенцьп у масавую навуко-ва-даследчую працу. Бюро ЦК л!чыць неабходным заслу-хаць у бл!жэйшы час на Сакратарыяце даклад аб масавай працы акадэмп.
 • 8. Ушчваючы цяжк!я жыллёвыя умовы, у як!х даво-дзщца працаваць акадэмп, прызнаць неабходным поунае заканчэнне да восеш 1932 года пабудовы новых будын-кау акадэмп, уключыушы тэта будаунщтва у план аба-вязковага будаунщтва на 1932 г. i забяспечыушы пабудову неабходным! сродкам! i будаушчым! матэрыяламь Дару-чыць Гарсавету прыняць неабходныя меры да забеспя-чэння жыллёвым фондам навуковых супрацоушкау i acni-рантау акадэмп.
 • 9. Прызнаючы неабходным далейшае матэрыяльнае палепшанне навуковых кадрау, прапанаваць Прэзщыу-му акадэмп супольна з Наркампрацы пераглядзець стаук! навуковых працаушкоу на 1932 г., зыходзячы з прынцы-пау правядзення гаспадарчага разлжу у аргашзацьп працы навуковых працаушкоу, i рашуча скончыць з сама-волам i разнабоем у аплаце навуковых працаушкоу, што наглядаецца зараз у шэрагу навукова-даследчых устаноу БССР. Прапанаваць Наркамснабу пад адказнасць т. Бал-щна забяспечыць своечасовую выдачу навуковым пра-цаушкам нормавых прадуктау i упарадкаваць працу за-чыненага размеркавальшка навуковых працаушкоу.

НАРБ. Ф. 4п. On. 1 Д. 5116. Л. 329—333. Подлинник. Машинопись.

Анкета делегата XIV съезда КП(б)Б

П. О. Горина

 • 23 января 1932 г.
 • 1. Прозв1шча Горин 1мя Павел па бацьку Осипович
 • 2. Я кой оргашзацыяй абран Горецкой
 • 3. 3 як!м голасам: рашаючым, дарадчым (падкрэслщь)
 • 4. Стан: мужчина, жанчына (падкрэслщь)
 • 5. Узрост (кольк! год) 32
 • 6. Нацыянальнасць белорус
 • 7. Полпычная адукацыя (щ скончыу, альбо вучыцца у партыйна-навучальнай установе i якой: Комвуз, СПШ, курсы марксизму, курсы партактыву i г. д.) Институт Красн. проф.
 • 8. Агульная адукацыя: шжэйшая, сярэдняя, вышэй-шая (падкрэслщь)
 • 9. Соцыяльнае станов!шча: рабочы, селяшн, служачы i шш. (падкрэслщь)
 • 10. Асноуная прафесхя i спецыяльнасць да уступлення у КП(б)Б крестьянин и учит.
 • 11. Партстаж (месяц, год уступлення у партыю) 1918.Х
 • 12. Щ быу у друпх партыях (у як!х, кал! i як доуга) нет
 • 13. L(i з’яуляецца членам ЛКСМБ: да, не (падкрэслщь) нет
 • 14. Асноуная работа альбо занятак у сучасны момант i у якасщ каго (паказаць болын падрабязна) президент БАН
 • 15. Назва прадпрыемства, установы i г. д., дзе зараз працуе Акад, наук
 • 16. Адносщы да вайсковай службы (щ састащь на вай-сковым вучоце i у якасщ каго) состою на учете в качестве политраб.
 • 17. Ui з’яуляецца членам ЦК альбо ЦК К КП (б) Б член ЦК КП(б)Б
 • 18. Hi быу дэлегатам з’ездау КП(б)Б i яклх нет
 • 19. Якую партийную не платную работу выконвае (у парадку нагрузк! i па выбару) —
 • 20. Хатш адрас Гост. Европа

Подшс П. Горин'

НАРБ. Ф. 4п. On. 1. Д. 5602. Л. 124. Подлинник. Рукопись П. О. Горина на специальном бланке.

они могут сказать, когда мы с фактами в руках продемонстрируем, что Белорусская академия наук, очистившись от контрреволюционных элементов, наоборот, превратилась в мощное научно-исследовательское учреждение. Возьмем хотя бы такие факты: в прошлом году в академии работало около 150 сотрудников и аспирантов, а сейчас в академии работает научных работников и аспирантов около 600. В академии организован целый ряд новых научно-исследовательских институтов. Сейчас в академии существует 12 научно-исследовательских институтов: философский, экономический, исторический, литературы и искусства, языка, советского строительства и права, геологический, химический, физико-технический, почвоведения, биологический, психоневрологический, 4 сектора — польский, еврейский, латышский и сектор массовой работы. Кроме того, Белорусская академия наук располагает своей библиотекой и издательством. Насколько польские паны и белорусские национал-демократы просчитались, говоря о гибели академии, можно судить хотя бы по росту книжной продукции. В противовес прошлому году научной продукции в текущем году подготовлено 511 печатных листов (из них уже вышли из печати 260 печатных листов, находится в печати 129, находится в издательствах 122). Академия наук за это время может гордиться, например, изданиями таких работ, как список полезных ископаемых БССР, опубликованием новых, неизвестных открытий по болезням картофеля, заражаемости скота, подготовкой к опубликованию трехкилометровой почвоведческой карты БССР, без которой невозможна специализация районов БССР и т. д. Национал-демократы мечтали, что с разгромом их руководства восторжествуют великодержавнические настроения, добивавшиеся ликвидации академии. Но они и на этот раз просчитались. Декрет Совнаркома БССР от 13 мая, наоборот, признал, что Белорусская академия наук должна стать «единым центром научно-исследовательской работы БССР», которому поручается планирование и контроль над работой научно-исследовательских учреждений, не входящих в систему академии [...]

Впереди предстоит целый ряд трудностей, которые нас не пугают, потому что мы имеем все возможности для их преодоления. Мы уверены, что в разрешении тех больших задач, которые стоят теперь перед академией в деле максимальной увязки науки с реализацией следующей пятилетки, мы найдем помощь со стороны таких наших крупных учреждений, как Комакадемия и Всесоюзная академия наук. Только в тесной связи с ними, только в тесном единении ученых БССР с научными работниками других частей нашего Союза мы будем в состоянии разрешить такие важнейшие проблемы, которые сейчас стоят перед Белорусской академией, как изучение классовой борьбы в реконструктивный период, изучение новых форм труда, проблем, связанных с проведением ленинской национальной политики, проблемы уничтожения противоположности между городом и деревней, изучение энергетических ресурсов БССР, расширение научно-исследовательских достижений в области селекционной работы, использование химии для сельского хозяйства и т. д.

Декада Комакадемии в БССР, прошедшая с огромным подъемом, повторяем, является только началом необходимого установления постоянного тесного единства научных работников БССР с учеными других частей нашего Союза. На основе марксистско-ленинской методологии, беспощадно борясь со всяким, кто попытается ее ревизовать, наша марксистская наука достигнет успехов, еще невиданных в истории.

Декада Комакадемии открылась докладом заместителя председателя Комакадемии т. Пашуканиса о работе Комакадемии. Докладчик ярко подчеркнул роль марксистско-ленинской методологии как единственно научной методологии, обеспечивающей дальнейшее развитие современной науки. В докладе т. Пашуканиса, а также в других докладах особенное внимание было заострено на необходимости решительной борьбы с малейшими искажениями марксистско-ленинской теории, и в связи с этим было выявлено огромное значение письма т. Сталина в редакцию «Пролетарской революции».

За время декады научными работниками Комакадемии были прочитаны доклады на актуальные проблемы в области экономики, истории, философии, права и естественных наук. При переполненных залах одной из самых больших аудиторий в БССР были зачитаны доклады тт. Артеева, Бобинского, Бутаева, Верменичева, Варги, Диманштейна, Дубыни, Кольмана и Ральцевича. Об огромном интересе, какой вызвала декада среди пролетарской общественности БССР, можно судить хотя бы по тому, что удовлетворить билетами на доклады мы могли только одну десятую всех желающих. Много было приезжих и из районов. Трансляция докладов по радио дала возможность слушать доклады во всех районах БССР.

Подводя общие итоги декады Комакадемии, необходимо отметить, что она сыграла исключительную роль в деле интернационального воспитания масс, укрепила братский союз наших республик, помогла научной мысли БССР в разрешении ряда актуальнейших проблем и вынесла достижения науки в самую широкую аудиторию. Наша задача заключается сейчас в скорейшем издании докладов, зачитанных во время декады, чтобы они стали достоянием широчайших масс. Декада Комакадемии, сыгравшая огромную роль в деле укрепления единства научных работников БССР с Комакадемией, в то же время должна послужить началом систематической работы по обмену опытом и итогами научных работ Комакадемии и Белорусской академии наук.

П. Горин, президент Белорусской академии наук.

Вестник Коммунистической академии. 1932. № 1—2. С. 106—109.

1 На открытии декады Комакадемии выступили также председатель ЦИК БССР А. Г. Червяков, первый секретарь ЦК КП(б)Б К. В. Гей.

 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ ОРИГИНАЛ   След >